Điều khoản sử dụng

Điều khoản và điều kiện
 1. Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho các trang web (www.javietnam.org/, www.jasparkthedream.org) và các sản phẩm và dịch vụ của Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam). Bằng cách truy cập các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật.
Sử dụng thông tin và tài liệu
 1. Trừ khi có quy định khác đã được làm rõ, tất cả thông tin và tài liệu trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Thông tin và tài liệu trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Đặc biệt, không có sự bảo đảm nào liên quan đến việc không vi phạm, bảo mật, chính xác, kịp thời, phù hợp cho một mục đích hoặc không bị nhiễm vi-rút máy tính hoặc các trường hợp khác liên quan đến thông tin và tài liệu đó.
 2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào với tư cách là người dùng đã đăng ký, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn có thể tính phí nhất định dựa trên khối lượng dữ liệu được truyền đi và / hoặc tính bất kỳ khoản phí nào khác có thể đồng ý giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
 3. JA Vietnam không kiểm định và chứng thực bất kì liên kết hoặc tham chiếu nào dẫn đến bất kỳ công ty, dịch vụ, sản phẩm hoặc trang web của bên thứ ba nào trên trang web này (“Dịch vụ của bên thứ ba”). JA Vietnam không đảm bảo hoặc tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý về tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong Dịch vụ của bên thứ ba đó.
 4. Bạn tự chịu rủi ro cho việc sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, JA Vietnam sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bên thứ ba.
Người dùng đã đăng kí
 1. Bạn cần tạo tài khoản người dùng (“Tài khoản”) để sử dụng trang web này. Trong trường hợp này, bạn đồng ý rằng:
 • Bạn có trách nhiệm đảm bảo các thông tin đăng kí tài khoản là chính xác và đầy đủ, đồng thời cần thông báo kịp thời cho JA Vietnam về bất kì thay đổi nào liên quan đến các thông tin mà bạn đã cung cấp.
 • Bạn chịu trách nhiệm và sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để duy trì tính bảo mật và an toàn của tài khoản và mật khẩu, cũng như chịu trách nhiệm hạn chế các quyền truy cập vào máy tính và các thiết bị mà bạn đã và đang dùng để truy cập vào tài khoản. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình. Khi có bất cứ lý do nào để tin rằng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn đang bị hoặc có khả năng bị sử dụng trái phép, bạn cần lập tức thông báo cho chúng tôi biết.
 • JA Vietnam có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng bất kì lúc nào tài khoản, tính năng bất kì của tài khoản và/hoặc bất kì quyền và đặc quyền nào mà bạn có với tư cách là chủ sở hữu của tài khoản đó mà không cần thông báo trước cho bạn.
Quyền riêng tư
 1. Bằng cách truy cập, đăng ký hoặc sử dụng trang web này, bạn được coi là đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với nội dung của Tuyên bố về Chính sách Bảo mật.
Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ
 1. Phần trình bày và tất cả nội dung của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, hình tượng, hình ảnh, hình minh họa, đoạn âm thanh, video clip, logo, biểu tượng, nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ, phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của JA Vietnam và / hoặc các bên thứ ba khác. Việc sử dụng trái phép các tài liệu này bị nghiêm cấm.
 2. Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung của trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi thương mại. Bạn không được phép mô phỏng, sửa đổi, truyền tải, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, sao chép, cấp phép, phân phối, xuất bản hoặc sử dụng bất kì nội dung nào của trang web này theo theo bất kỳ cách nào, trừ trường hợp được cấp quyền.
Trách nhiệm hữu hạn
 1. JA Vietnam đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi rút ảnh hưởng thiết bị máy tính của bạn hoặc sự phụ thuộc của bạn vào thông tin thu được thông qua trang web. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bảo vệ JA Vietnam và nhà tài trợ của chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ quyết định nào mà bạn đưa ra dựa trên thông tin trên trang web này.
Quyền của bên thứ ba
 1. Bạn và JA Vietnam đồng ý và thừa nhận rằng (1) Căn cứ theo Quyết định hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) (Cap 623), JA Vietnam không cấp quyền cho bất kì bên thứ ba nào thi hành bất kì điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi; và (2) các Điều khoản sử dụng này sẽ bị loại trừ khỏi việc áp dụng Quyết định hợp đồng (Quyền của Bên thứ ba).
Cập nhật và Giải thích các điều khoản sử dụng
 1. JA Vietnam có quyền cập nhật các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.
 2. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của JA Vietnam sẽ là quyết định cuối cùng, mang tính kết luận và ràng buộc.
 3. Các Điều khoản sử dụng này được viết bằng tiếng Anh và bản tiếng Việt chỉ là bản dịch để tham khảo. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.